| mapa stránek mapa stránek | domů Úvod > Historie > Slezský věstník hasičský |
| tisk vytisknout | oblibený přidat k oblíbeným | e-mail e-mail | You Tube |


.: Menu :.

.: Překladač :.

English Deutsch Française
Slovenské Polska Россию

.: Vyhledávání :.


Hledej u nás všude

.: Facebook :.

Facebook

.: Počasí :.

Dlouhodobá předpověď počasí

.: Meteo :.

meteo

.: Hladiny - Děhylov :.

Stavy hladin

.: Návštěvnost :.

TOPlist


Historie

 

Toto jsou opisy z novin Slezský věstník hasičský. První číslo vyšlo 1. října 1897. Noviny vycházely v prvním roce jednou měsíčně a od 1. října 1898 byly rozšířeny na čtrnactidenník. Tyto články o dobrovolných hasičích z Dobroslavic jsou z období let 1931 až 1937 a popisují činnos sboru v tomto meziválečném období.

Slezský věstník hasičský

Roční 31, V Opavě 20. listopadu, Číslo 22.

Z Dobroslavic. Ve čtvrtek dne 22. října t. r. o ¾2. hod. po půlnoci, kdy naši občané snili v nejlepším spánku, nočním tichem zazvučel žalostný hlas hasičské trubky „hoří“. Členové has. sboru, rovněž i ostatní obyvatelé v největším spěchu se hnali na dolní část vesnice, kde hospodářské budovy, pozůstávající ze stodoly a dvou kůlen Vojtěcha Vlasnovského staly se všemi zásobami a stroji v jednom plameni. Bleskurychle připravena stříkačka k obecní studní, rozvinuty hadice a dva proudy hadic ke hydrantům, a v několika vteřinách se tří stran chrleny proudy vody proti zhoubnému požáru. Že však stodola i s kůlnami byla spojena s obytným stavením, sousední stavení 3 m vzdáleno a kryto slamou, z jiné strany soused rovněž 3 m vzdálen, jehož štít již hořel, rovněž i střecha obydlí Vlasnovského počínala hořeti od žáru, neboť ve stodole bylo asi 10 fůr slámy a v kůlnách přes 10 fůr sena a jetele, uzná zajisté každý, že jen nadlidským přičiněním hasičského sboru a místních občanů podařilo se požár zdolati, a obě sousední budovy i obydlí Vlasnovského uhájiti. Po zdolání ohně přijely sousední br. sbory z Děhylova a Plesné, které by nám při event. rozšíření se požáru byly zajisté dobře posloužily. Škoda je veliká, a jest jen částečně kryta pojištěním, a jsme opravdu zvědavi, jak se tři súčastněné pojišťovny k poškozenému zachovají, o čemž podáme veřejnosti zprávu. Příčina požáru jest neznámá. Za několik dnů po požáru místní vyburcován dne 31. října t. r. o ½ 12. hod. polední opět sbor náš, by spěchal pomoci k požáru, jenž vypukl v Martinově. V několika minutách spěchali naši bodří hoši, by pomohli ubohým postiženým. Za ohromného větru, jenž tehdy burácel, hořela stavení Jos. Škrbela, Jos. Kudělky, Em. Mlýnka a Fr. Poláška, vesměs došky kryté, až na část domku Kudělkova. Hrozný byl pohled na obsáhlý tento požár, jenž bleskurychle se šířil a nevýslovný žár, jenž povstal hořícími budovami a zásobami. Srdcervoucí scény v nádvořích, kde se proháněl zdivočelý dobytek, přispěchavší lidé ze vzdálených polí, sjíždějí se hasičských sborů počtem 12, jejich obtížná práce dodáváním vody až ze vzdáleného potoka jest k nevyslovení. Nebýti obětavého úsilí súčastněných br. hasičských sborů, byl by se oheň za tohoto strašného větru ještě dále šířil. Jest bolno, že při této hrůze byli nešťastní postižení ještě okradeni asi o 5000 Kč. Hyeny tu byly v lidské podobě. Škoda jest ohromná, prý asi půl milionu Kč, a jen nepatrně kryta pojištěním. Oheň prý založily děti. K večeru byl oheň zdolán úplně a udření bratří hasiči i ostatní hodní lidé vraceli se domů. Místní sbor měl pohotovost po celou noc. Bude třeba, aby každý, kdo má lidské srdce, měl soucit s ubohými vyhořelými, vesměs to chudými občany a pomohl jakýmkoliv způsobem zmírniti bídu a nouzi postižených.

Z Martinova. Dne 31. října 1931 o polednách vypukl v Martinově v č. 38. požár. Následkem prudké vichřice byly zachváceny zhoubnými plameny v krátké době sousední budovy č. 39, 40, 41 a 92. K požáru sjelo se 17 sborů dobrovolných hasičů. Práce záchranné byly ztíženy vichřicí a nedostatkem vody. Motorové stříkačky dodávaly vodu z potoka 800 m vzdáleného. Společnému úsilí podařilo se přece požár zdolati. Vyhořelí jsou malozemědělci. Požár zničil jim nejen budovy, nýbrž i zásoby sena, slámy, obilí, mouky, bramborů, řepy, šatstvo, prádlo a 9 kusů dobytka. Ohněm způsobená škoda ve výši 443.000 Kč jest kryta pojištěním pouze ve výši 63.000 Kč. Sbor dobrovolných hasičů v Martinově děkuje všem bratrským sborům, jež se dostavily k požáru, za rychlou a úspěšnou pomoc.

Nahoru Nahoru

Roční 34, V Opavě 5. března, Číslo 5.

Z Dobroslavic. Hned na začátku t. r. pořádal sbor náš svou výroční valnou hromadu, jejíž průběh byl zdařilý. Byly konány i volby výboru a zvolení byli většinou staří činovníci. Sbor nemá již dluhu, a má pokladní hotovost 800 Kč. – 11. února t. r. pořádal sbor ples, který však byl velmi málo navštíven. Proč nepřišli občané, ktří netrpí dosud hospodářskými poměry – těžko posouditi. Zdá se, že není zájmu pro potřeby hasičstva. Je třeba zanechati všeho, co je nezdravé. Uznejme, že pravé radosti v lidské společnosti víc a více ubývá, že v nynějším zápase o existenci uniká radost z našeho života. Není spokojen nikdo, ba ani ten, jenž při velmi stísněných hospodářských poměrech žije ještě v dostatku a pohodlí. Jesti tudíš naší povinností jíti příkladem a působiti k tomu, aby byl odstraněn nynější mravní pokles, z něhož pochází také dnešní bída, počiny ba i neřesti, neboť vada tato je červem zhouby ssajícím na kořenech národa. Je na nás členech lidumilné hasičské organisace, abychom sobectví nechali stranou, společně a svorně kráčeli bez rozdílu stavu a povolání za naším šlechetným cílem „Na pomoc!“ Budiž naší výzvě tak porozuměno, jak upřímně jest míněna. Sbor dobrovol. hasičů.

Nahoru Nahoru

Roční 34, V Opavě 20. dubna, Číslo 8.

Z Dobroslavic. Přičiněním našich ochotníku sehrána u nás 2. dubna 1934 ve prospěch sborové pokladny divadelní hra „Utrpením ku štěstí“, obraz ze života hasičského od Fr. Buchláka. Kus velice dojímavý, opravdový to obraz ze života hasičského pro vzbuzení zájmu o hasičství. Hra byla všemi herci provedena velice pěkně, potlesk obecenstva, které se sešlo v dosti četném počtu. O tom také svědčil. Režii této velmi pěkné hry vedl místní učitel p. Jan Košťál, líčení provedl zdarma p. Emil Šustek, kadeřník z Opavy, náš příslušník. Správa sboru vzdává tímto srdečné díky všem účinkujícím za vykonanou práci ve prospěch sboru s prosbou, aby nám opět něco pěkného předvedli. – Správa sboru.

Nahoru Nahoru

Roční 34, V Opavě 5. června, Číslo 11.

Z Dobroslavic. Náš sbor byl jak po stránce technické tak i kulturní na úrovni jiných pokročilých sborů župy Hrabyňské. S velikým politováním musíme přiznat, že byla v našem sboru doba neplodná. Což odňalo chuť k poctivé práci ostatním bratřím. Po volbách přiložil nově zvolený výbor ruce k dílu a stalo to hodně práce, než byl ve sboru obnoven opět pořádek. Jelikož se u jednotlivců objevují opět příznaky, jež by uvedly sbor do bývalého nepořádku, je nutné si uvědomiti, že za dnešních poměrů jest potřetí zvýšenou pílí pracovati občanstvu ku prospěchu, a proto zanechme škodlivé práce, která nikomu neprospívá. Pozorovatel.

Nahoru Nahoru

Roční 34, V Opavě 5. září, Číslo 17.

Z Dobroslavic. V pondělí dne 13. srpna t. r. rozlétla se naši vesničkou smutná zpráva, že br. Fr. Osmančík náhle zemřel tragickou smrtí. Zemřelý náš milý velitel a dlouholetý starosta sboru plně si zasloužil naší důvěry a bratrské přízně, kterou jsme mu všichni ve sboru věnovali. Br. Osmančík byl z prvních, kteří dobrovolně a plně význam hasičské idee nejen pochopili, ale i konali. V případě požáru spěchal na pomoc a propůjčil i potah do stříkačky ku přespolním požárům, když jiní se zdráhali. Silná jeho postava, mužný věk a jeho zdraví chovali v nás naději, že náš milý velitel! ještě po mnoho let povede náš sbor za šlechetným cílem „Na pomoc“. Avšak zdánlivě pevné jeho zdraví podlomeno bylo nervovou chorobou, jež byla příčinou jeho náhlé a tragické smrti. Nechť spí v klidu svůj věčný sen a ta hrouda země slezské, kterou tak upřímně miloval, nechť je mu lehká! – Správa sboru.

Nahoru Nahoru

Roční 35, V Opavě 20. Února, Číslo 4.

Z Dobroslavic. V neděli dne 24. ledna t. r. sehrál dramatický odbor sboru dobrovolných hasičů divadelní hru „Chléb náš vezdejší“, obraz ze života hasičského od Franty Buchláka ml. Hra byla provedena velmi zdařile a návštěva byla velice slušná. Přišli se podívat občané, aby shlédli dovednosti našich herců. Těší nás, že všichni odcházeli úplně uspokojení a s pochvalným uznáním. Proto správa sboru děkuje bratrský všem, jak účinkujícím, tak i ostatním, kteří se o zdar hry přičinili. Jen tak, bratři, svorně „ Bližnímu ku pomoci – sobě vzděláním.“ – Správa sboru.

Nahoru Nahoru

Roční 35, V Opavě 5. července, Číslo 13.

Haičská župa Hrabyňská připravuje na oslavu čtyřicetiletého trvání hasičského sboru Velká Polom v neděli 30. června t. r. župní sjezd ve Velké Polomi. Podle příkazu a požadavku doby bude do programu sjezdu pojato také cvičení pasivní obrany obyvatelstva, při kterém bude proveden na Velkou Polom letecký útok. V obraně zasáhne kulometná četa se samaritány v maskách. Také požární cvičení bude provedeno v maskách, aby tak hasičstvo dalo praktický příklad občanstvu pro výchovu obrany a brannosti národa. V tomto směru hasičská župa Hrabyňská vykonala již několik přednášek, z nichž v poslední době byly čtyři okrskové přednášky župního technického náčelníka br. Frant. Kaštovského z Háje, jež byly konány v Háji, Mokrých Lazcích, Dobroslavicích a Budišovicích. Těchto přednášek súčastnilo se asi 800 osob z obvodu 18 sborů. K praktické výchově pro pasivní obranu učinil župní výbor počátek usnešením, že každý sbor je povinen zakoupiti aspoň po jedné plynové masce k cvičným účelům. Ke sjezdu ve Velké Polomy zveme širokou hasičskou veřejnost a zejména okolní hasičské sbory.

Nahoru Nahoru

Roční 35, V Opavě 20. července, Číslo 14.-15.

Z Dobroslavic. (Úmrtí.) dne 29. června 1935 doprovodil náš sbor jednoho ze svých starých členů, kteří v roce 1892 byli prvními členy našeho sboru, k věčnému odpočinku. Br. Josef Moravec, selský výměnkář ve věku 66 let po těžkém utrpení nás navždy opustil. Zesnulý byl člověkem dobrým a jako horlivý člen hasičského sboru v mladších letech si plně zasloužil na pohřbu četné účasti a náležité piety jak členů místního sboru, tak i občanstva. Dp. P. Tajchman velmi výstižně a dojemně vylíčil život nebožtíkův z mládí jako sirotka, pak otce četné rodiny a občana, jehož všichni měli rádi. O činnosti ve sboru promluvil br. starosta, který vylíčil nebožtíkovy zásluhy o hasičství a při pomoci svým bližním. Podle záznamů byl zesnulý bratr i dvakrát u požáru zraněn. Byl to charakter dobrého hasiče, jenž dokonale pochopil hasičskou idei a jako otec odchoval 4 syny, kteří všichni jsou statečnými členy našeho sboru. Čest památce jeho a hrouda země, kterou tak miloval, budiž mu lehká!

Nahoru Nahoru

Roční 35, V Opavě 20. září, Číslo 18-19.

Z Dobroslavic. Dne 25. srpna t. r. pořádal zdejší sbor dobrovol. hasičů letní slavnost spojenou s dožinkami. Velice pěkně se vyjímal průvod vesnicí, skládající se z jezdců na statných ořích, mnoha dětí, pak šohajků a děvčat v národních krojích. V průvodu byly také ověnčené vozy se ženci, mlacky a cepy, Vozy byly uspořádány podle práci s obilím. V průvodu byla také na ozdobeném plošinovém voze hasičská skupina a pak vůz Červeného kříže se symbolem „Na pomoc“. U pomníku padlých vojínu se průvod zastavil a starosta vhodným proslovem vzpomněl utrpení padlých našich hrdinů. Po zahrání národní hymny odešel průvod na letní cvičiště místní DTJ, která je ochotně a zdarma sboru zapůjčila. Tam byly provedeny různé proslovy chasy hospodářům a opačně, různé tance a zpěvy. Radost a uspokojení zíraly všem účastníkům z očí, ze zdařilé slavnosti. Sbor děkuje všem, kteří se jakýmkoli způsobem o zdar naši slavnosti přičinili s prosbou, aby napříště, až bude sbor opět něco pořádati, věnovali nám své sympatie. – Krátce po slavnosti dne 5. září t. r. doprovodil náš sbor k věčnému odpočinku svého br. Ladislava Bobáka, domkáře, jenž v mladém věku 32 let nás navždy opustil. Utrpení jeho bylo nevýslovné, neboť zákeřná choroba dlouho hlodala na jeho zdraví. Zesnulý bratr byl dobrým členem a řádným občanem, o čemž svědčila veliká účast jak naších bratří, tak i obecenstva na jeho pohřbu. Krásný věnec, jenž nesly sestry samaritánky a který sboru daroval zámecký správce, za což mu sbor srdečně děkuje, byl důkazem, že br. Ladislava Bobáka měli všichni rádi. Nad hrobem rozloučil se s ním za sbor br. starosta a za DPJ p. Řezáč. Vzpomínka na něho, ač dělníka skromného, přece dobrého člena a milého přítele a kamaráda, zůstane dlouho nám všem v paměti. Správa sboru.

Nahoru Nahoru

Roční 36, V Opavě 1. června, Číslo 11-12.

Z Dobroslavic. (Divadlo v přírodě!) Sbor dobrov. hasičů sehraje v neděli dne 31. května t. r. v romant. místě „ve Skalce“ nad Jilešovicemi divadelní hru: „Žena v parlamentě“. Opereta o třech jednáních od ing. Lud. Hojného. Hudbu složil Karel Valenta. Režii Zdrálek. Za nepříznivého počasí odkládá se hra na 1. června t. r. Začátek o půl 3. hod. odpoledne. Večer taneční vínek v sokolovně za každého počasí v neděli 31. V. 1936. O hojnou návštěvu prosí sbor dobr. hasičů.

Nahoru Nahoru

Roční 37, V Opavě 15. ledna, Číslo 22.

Ze župy Hrabyňské-Glabazňovy. V měsících lednu, únoru a březnu byly navštěvovány sbory naší župy při valných hromadách, kde kontrolována jejich činnost a kontrolovány záznamy sborových činovníků. U každé návštěvy byl učiněn projev. Sbory navštívili techn. a samarit. náčelníci a dali si předváděti stroje a nářadí. Zkoušeli cvičení pořadová a cvičení se stroji. 19. března t. r. měl župní velitel br. Kaštovský přednášku o CPO v Nových Sedlicích pro hasičstvo a civilní obyvatelstvo za velmi hojné účasti a zúčastnil se kursu o plynech, pořádaném v květnu v Hlučíně. V měsíci květnu pořádán župní kurs samaritský v Hrabyni, který byl velmi četně obeslán. V červnu pořádán župní sjezd v Dobroslavicích, jehož se také zúčastnily sousední sbory Plesná a Děhylov. Na sjezdu konalo se okrskové požární cvičení, které bylo předem dokonale promyšleno a také dobře provedeno.

Nahoru Nahoru

Roční 37, V Opavě 1. května, Číslo 9.

Z Dobroslavic. V neděli 4. dubna t. r. sehrál zábavní odbor našeho sboru divadelní představení „Až vstaneme z mrtvých“, drama z vesnického života o 3 jednáních od O. Dubovského (ochotně zapůjčenou od Tylova odkazu div. Adm. V Brně na Špitalce 5). Velmi zdařilý výkon této krásné hry zanechal nezapomenutelný dojem u všech návštěvníků. Tvrdošijnost rodičů, kteří z ješitnosti nechtěli přivoliti k sňatku syna, kterého zaslíbili duchovnímu stavu, jemuž se celá jeho osobnost i povaha vzpírala – byla účastníkům výstrahou i poučením. Všichni účinkující hráli s opravdovým nadšením a skutečně si zasloužili bouřlivého potlesku obecenstva, které sledovalo s napětím celou tuto dojemnou hru. Správa sboru děkuje srdečně všem milým našim herečkám a hercům s p. Kudelou z Háje, který velmi ochotně našemu přání vyhověl a u nás účinkoval. Podle usnesení župní valné hromady z 11. dubna t. r. bude letos pořádán župní sjezd u nás na paměť 45letého trvání sboru. Jsme vděční, že našemu přání bylo vyhověno a těšíme se na vzácné hosty, které srdečně u nás uvítáme! Správa sboru.

Nahoru Nahoru


logo logo Zjistit Google Pagerank Zjistit S-rank Zjistit Jyxorank Seo servis

© 2005 - 2023, Jan Durlák, SDH Dobroslavice. Optimalizováno pro rozlišení 1024x768 a vyšší.